OCHRANA SOUKROMÍ

CK a CA EXTREM SPORT s.r.o. (dále jen CK) nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb. týkající se zpracování, uchovávání a evidence osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům CK a obchodním partnerům a dalším subjektům (dopravcům, ubytovacím kapacitám apod.).

 

EXTREM SPORT s.r.o. pracuje s osobními údaji za účelem poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících, ochrany práv a právem chráněných zájmů CK, dodržení právní povinnosti CK stanovené obecně závazným právním předpisem a pro obchodní a marketingové účely.

 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

CK shromažďuje a zpracovává identifikační a osobní údaje jako např. titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, IČO, bankovní spojení, číslo kreditní karty, e-maily, telefonní číslo atd. CK nakládá s osobními údaji v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami (není-li právními předpisy stanoveno jinak), zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých se subjekty osobních údajů je nesděluje a neposkytuje třetím osobám. Osobní údaje CK shromažďuje výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetového formuláře na stránkách www.extrem-sport.cz nebo www.alpynaden.cz .

 

ZPRACOVÁNÍ DALŠÍCH ÚDAJŮ

CK shromažďuje kromě osobních údajů i informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce www.extrem-sport.cz nebo www.alpynaden.cz, a to informace o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu (zájezd) poptávkou na webové stránce.

 

PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální údaje. V případě, že údaj zpracovávaný CK neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

 

SOUHLAS A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Návštěvou webových stránek www.extrem-sport.cz  nebo www.alpynaden.cz, nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webových stránkách www.extrem-sport.cz nebo www.alpynaden.cz, dává tato osoba CK souhlas se zpracováním poskytnutých údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje CK zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek CK tyto soubory pomůžou přizpůsobit nabídku zájmům a preferencím zákazníka (návštěvníka stránky).

 

FORMY OCHRANY POSKYTNUTÝCH ÚDAJŮ

CK odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů s tím, že používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

 

PROSTŘEDKY PRO OPTIMALIZACI POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

CK používá na svých webových stránkách tzv. soubory cookie, kontejnery, tagy a další obdobné moderní technologie, umožňující CK poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejích potřebám a jejich efektivní administraci.

 

Tyto výše zmiňované soubory shromažďují informace o zvyklostech zákazníků při vyhledávání a pomáhají CK vytvořit profil klienta-návštěvníka webové stránky a na základě vytvoření profilu cílí reklamní sdělení relevantní k jeho zájmům a jeho osobě. Soubory cookie jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Rovněž se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.

 

Souborem nebo soubory cookie se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítači z webové sítě. Tyto soubory mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, soubory cookie neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce sám neposkytl.

 

V zásadě existují dva druhy souborů cookie, které používají naše webové stránky. Tzv.  trvalé cookie jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Ty druhé, relační cookie jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu.

 

Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky, a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité  údaje, ať už údaje osobní nebo jiné), zadané např. ve formuláři pro vyhledávání služeb poskytovaných CK.

 

Při práci se soubory cookie CK využívá:

1. Aplikační cookie – nutné pro správný běh aplikace a rezervačního procesu

2. Měřící cookie – zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek

3. Cookie s preferencí uživatelských údajů – zde jsou pamatovány dříve zadané údaje např. o rezervaci, zájezdu a údajích objednavatele

4. Cookie určené k personalizaci reklamy

 

NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE A NASTAVENÍ COOKIES

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookie, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookie ve svém počítači. Kromě trvalé deaktivaci ukládání cookie je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

 

DOBA DRŽENÍ A UKLÁDÁNÍ OSOBNÍCH DAT A ÚDAJŮ

Osobní údaje ukládáme po dobu danou zákonnými předpisy a oprávněnými zájmy CK. Po uplynutí příslušných lhůt jsou data mazána nebo skartována.

Vaše data jsou zpracovávána transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, jakož i další práva. Pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně u soudu.

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.