Všeobecné smluvní podmínky CK EXTREM SPORT, s.r.o. (IČO 25233793)

Platné od 1. 9. 2023

 

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu (dále jen SZ) nebo objednávky služeb, která upravuje vztah mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu – CK EXTREM SPORT, s.r.o., (dále jen CK ES) a jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu CK EXTREM SPORT, s.r.o. se sídlem Jihlavská 821/74, 140 00 Praha 4, IČO: 25233793, zapsanou v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 96986 (dále jen CK ES). Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu nebo objednávky stvrzuje souhlas se všemi body těchto podmínek, a to i ve prospěch dalších osob uvedených ve SZ, pro které se SZ sjednává.

 

I/ PŘEDMĚT SMLOUVY, VYMEZENÍ ZÁJEZDU

1.   CK ES se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd vymezený ve Smlouvě o zájezdu (dále jen SZ) – název, termín zájezdu, počet nocí, doprava, ubytování. CK ES poskytne cestovní služby v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v elektronickém katalogu CK ES a eventuálně upřesněny v Podrobných pokynech k zájezdu. 

2.   Vymezení zájezdu v elektronickém katalogu obsahuje termín a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, a předběžnou cenu zájezdu.

3.   V případě rozporu mezi podmínkami sjednanými ve SZ a podmínkami uvedenými v katalogu nebo ve VSP, platí podmínky sjednané ve SZ, které mají přednost před podmínkami v katalogu (elektr. katalogu) a ty před VSP.

 

II/ UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU a POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.   SZ může být uzavřena osobně přímo s CK ES nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. SZ se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. SZ nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem a následně podpisem CK ES. 

2.   Podpisem smlouvy vzniká zákazníkovi povinnost uhradit cenu zájezdu uvedenou ve SZ formou zálohy nebo plné ceny zájezdu a rovněž povinnost uhradit odstupné (stornopoplatek) v případě zrušení zájezdu z jeho strany. V případě neuhrazení ceny zájezdu nebude zákazníkovi umožněna účast na zájezdu. Povinnost uhradit odstupné tímto zůstává zachována.

3.   SZ musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané SZ do CK ES poštou, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).

4.   Podpisem SZ zákazník rovněž stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu.  

5.   SZ zákazník podává na formuláři CK ES. Po přijetí SZ a uhrazení zálohy zašle CK ES zákazníkovi jeho potvrzenou kopii SZ.

6.   Pokud je zájezd již obsazen, v den, kdy CK ES obdrží návrh SZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácená platba v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.

7.   Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání SZ. Slevy nelze uplatnit dodatečně.

8.   Pokud zákazník uzavírá SZ ve prospěch dalších zákazníků, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SZ. Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK ES (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání SZ (především jméno, datum narození, adresu a číslo pasu) nutných pro evidenci těchto osob v CK ES a pro zařazení do zájezdu.

9.   Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je podepsaná SZ a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu nebo voucher, který nebude zákazníkovi zaslán dříve než po uhrazení celé ceny zájezdu a objednaných služeb.

10.Informace o zájezdu budou upřesněny v Podrobných pokynech k zájezdu“, které CK ES zákazníkovi poskytne po úhradě celé ceny zájezdu včetně doobjednaných služeb za příplatek, nejpozději 5 dní před odjezdem zájezdu způsobem sjednaným ve SZ.

11.Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny méně jak 5 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.

12.Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v podrobných pokynech, především požadavky na vybavení. CK ES má právo vyloučit zákazníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedených v podrobných pokynech k zájezdu. CK ES neodpovídá za škody způsobené nedodržením podmínek uvedených v podrobných pokynech ze strany zákazníka a není důvodem k uplatnění reklamace.

 

III/ CENY ZÁJEZDU A ZPUSOB PLACENÍ

1.   Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK ES a zákazníkem a je považována za zálohu až do realizace zájezdu. Případné slevy vyhlášené CK ES po datu podpisu SZ zákazníkem, nezakládají právo zákazníka na snížení již potvrzené ceny.

1.1.Cena zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo na webu v odstavci „Cena zahrnuje“.

1.2.Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či fakultativní, např. cestovní pojištění, permanentky, poplatky za vstupy a vše ostatní co není uvedeno v „Cena zahrnuje“.

2.   Zákazník se zavazuje zaplatit cenu zájezdu takto:

2.1.Záloha činí 50% z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb a musí být uhrazena do 7 dnů od sepsání SZ.

2.2. Doplatek musí být uhrazen nejpozději do 15 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutých služeb, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK ES. Pokud se tak nestane má CK ES právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha, snížená o základní odstupné dle odst. VII, mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta.

3.   V případě uzavření SZ ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutí služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb.

4.   Cenu může zákazník uhradit přímo CK ES - bankovním převodem na účet CK ES uvedený na SZ. Zákazník může též provést úhradu prostřednictvím obchodního zástupce (dále jen OZ), který má s CK ES uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto případě se zaplacením rozumí převod zákazníkovi platby od OZ na účet CK ES. CK ES neručí za škody způsobené obchodním zástupcem, vzniklé především při pozdržení nebo nepřevedení plateb na účet CK ES.

5.   Zákazník bere na vědomí, že CK ES nedoplňuje ze své vůle objednané pokoje či apartmány do optimální kapacity a za neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy je takto v katalogu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK ES může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za neobsazená lůžka odpadla.

6.   V případě platby poukázkami (např. firmy Sodexo apod.) lze uplatnit jen základní cenu zájezdu, nikoli příplatkové služby (např. cestovní pojištění, permanentky ….). Poukázky lze uplatnit pouze v provozovně CK ES a na zájezdy pořádané CK ES. Poukázky lze uplatnit pouze v celé nominální hodnotě. V případě zrušení zájezdu nebo odstoupení od SZ zákazníkem se vracejí opět poukázky. Poukázky nelze v žádném případě směnit za peníze.

 

IV/ ZRUŠENÍ A ZMĚNA SMLOUVY O ZÁJEDU A sjednaných služeb

1.   Realizace zájezdů je vždy podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. CK ES je oprávněna zájezd zrušit v případě, že je obsazen z méně jak 75% (není-li uvedeno jinak).

2.   Písemné oznámení o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK ES povinna odeslat zákazníkovi (objednateli zájezdu) nejpozději:  7 dní před zahájením zájezdu u zájezdů v délce 2-6 dnů, 20 dnů u zájezdů delších než 6 dnů a 48 hodin u zájezdjů kratších než 2 dny. V tomto případě je zákazníkovi nabídnut jiný termín nebo vrácena úhrada v plné výši.

3.   CK ES má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události kdykoli před odjezdem. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.

4.   V případě, že CK ES zruší zájezd z důvodů uvedených v této kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.

5.   CK ES si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SZ. CK ES neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu a zdržení na hranicích či v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. U zájezdů s turistickým nebo cykloturistickým programem je změna programu vyhrazena v závislosti na aktuálním počasí v dané oblasti.

6.   CK ES má právo v průběhu zájezdu na ukončení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu (např. občanská válka, válka mezi státy, revoluci, lidové hnutí, stávky, výjimečný stav, epidemie...)

7.   V případě menšího počtu účastníků autokarového zájezdu, může být doprava realizována minibusem, popř. osobním vozem.

8.   Změny uvedené v bodě IV.5. až IV. 7. nejsou důvodem k odstoupení od SZ a změna programu není ani důvodem k podání reklamace. V případě, že tyto změny nastanou před zahájením zájezdu, je CK ES povinna bez zbytečného odkladu o nich zákazníka písemně informovat.

9.   CK ES si vyhrazuje právo změnit podmínky SZ. S výjimkou změn uvedených v odst. III, má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SZ souhlasit, nebo od SZ odstoupí bez povinnosti uhradit odstupné. Odstoupení je nutné podat písemně ve lhůtě určené CK ES, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu SZ. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od SZ bude nabídnut zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě. Pokud zákazník tuto nabídku přijme, tak se platby uskutečněné na základě původní SZ započítávají na platby dle nové SZ.

10.Pokud CK ES poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené SZ, má zákazník právo na odstoupení od SZ a na vrácení složené zálohy.

11.Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK ES zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK ES. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí hradí zákazník. V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí se účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.

12.V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových a fakultativních služeb, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 dnů před zahájením zájezdu je CK ES oprávněna účtovat manipulační poplatek 200,- Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu, nestanoví-li CK ES jinak.

 

V/ VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA

1.   Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK ES, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SZ. V případě, že SZ stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě, a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.

2.   Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

 

VI/ OSTOUPENÍ OD SMLOUVY O ZÁJEZDU

1.   CK ES může před zahájením zájezdu od SZ odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu z důvodu nedostatečného počtu účastníků, z důvodu porušení smluvních povinností zákazníkem nebo v případě uzavření hranic čímž dochází ke znemožnění cestování.

2.   Odstoupí-li CK ES od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK ES níže stanovené odstupné.

3.   Zákazník může kdykoli odstoupit od SZ bez uvedení důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK ES odstupné (stornopoplatek) za sebe i za každou přihlášenou osobu.

4.   Za den odstoupení od SZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK ES písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od SZ oznámit na místě, kde zájezd zakoupil.

 

VII/ ODSTUPNÉ (Stornopoplatky)

  1. Výše odstupného se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od SZ do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt atd. Výše odstupného se stanovuje z celkové ceny zájezdu (tj. základní ceny zájezdu + všechny příplatky zákazníkem objednané) nesnížené o slevy a bonusy činí pro jednotlivé cestující ze jednotlivci:

Více než 80 dnů

200,- Kč – manipul. poplatek

 

19 – 4 dny

80% z ceny zájezdu

79 – 45 dnů

10% z ceny zájezdu

 

3 dny před odjezdem

100% z ceny zájezdu

44 – 20 dnů

40% z ceny zájezdu

 

 

 

pro zrušení celé skupiny:

Po uhrazení předepsané zálohy nebo 89 – 45 dnů

50% z ceny zájezdu

44 – 15 dnů

80% z ceny zájezdu

 

14 dnů před odjezdem

100% z ceny zájezdu

 

 

 

 

 

 

100% odstupné platí při nedostavení se k odjezdu nebo při zrušení účasti na zájezdu ze strany klienta ať už z vlastní vůle či z jiných příčin, též v případě pozdního nástupu na zájezd, zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.      

2.   Při zrušení účasti bude klientovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné.

3.   Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.

 

VIII/ POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU

1.   Zákazník je povinen:

- mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států, dodržovat právní předpisy navštívených států,

- dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí má právo mu v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavě tuto trasu i zakázat),

- předložit ověřený souhlas zákonného zástupce, pokud takový nepodepíše osobně v CK ES, v případě, že se účastní zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu. U osob mladších 15ti let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu. Při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho zákonného zástupce doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, aby měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. Více informací na stránkách MZV ČR: www.mzv.cz

- v případě, že CK ES zajišťuje víza, poskytuje zástupci CK ES cestovní pas v termínu určeném CK ES,

- neprodleně upozornit CK ES (jejího zástupce) v případě, že shledá neplnění SZ ze strany CK ES.

2.   Zákazník plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením vízových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi.

3.   Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

4.   Zákazník se zúčastňuje zájezdu a sportovního programu na vlastní zodpovědnost, a to za všech okolností.

5.   Je-li zákazník pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu či zakázat mu plánovanou trasu.

6.   Vedoucí má též právo zákazníka ze zájezdu vyřadit bez náhrady v případě, že hrubě porušuje a ruší průběh zájezdu nebo jeho ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v penzionech, hotelech, kempech atd. V těchto případech se neúčast na programech zájezdu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK ES.

7.   Každý klient si odpovídá za své cestovní dokumenty a za jejich správnost a platnost. Při jejich zapomenutí, ztrátě či neexistenci těchto dokumentů je sám sobě odpovědný za škody tímto způsobené. Cizí státní příslušníci jsou dále odpovědni za to, že mají platná příslušná vstupní víza, pokud tomu tak není, jsou sami sobě odpovědni za škody tímto způsobené.

8.   Zákazník prohlašuje, že:

- si není vědom žádných závažných onemocnění, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu na který se přihlašuje

- bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu, bude používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při vysokohorské turistice),

- uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopr. prostředku, nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle SZ,

- se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoholu a omamných látek,

- pokud uzavírá SZ ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu,

Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu §5odst. 2zák. č. 101/2000Sb. I jménem dalších osob uvedených na SZ.

- souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK ES a jejich obchodních zástupců ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na adresu jeho elektronické pošty.

 

IX/ POJIŠTĚNÍ CESTVONÍ KANCELÁŘE A CESTOVNÍ POJISŤĚNÍ

1.   Prostřednictvím CK ES můžete uzavřít cestovní pojištění u ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s. nebo AXA Pojišťovny a.s. (léčebné výlohy, úraz, odpovědnost za škody, storno v případě nemoci). Smluvní vztah je uzavírán přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou. Náklady na ošetření v cizině jsou po návratu uhrazeny v Kč. Pojištění mohou uzavřít i cizí státní příslušníci a i občani SR. Pojištění je však platné pouze v místě zájezdu nikoli v ČR.

2.   CK ES je pojištěna proti úpadku u ČPP a.s. dle podmínek zákona 159/1999 Sb, v platném znění. Informace o pojištění proti úpadku obdrží zákazník při uzavírání SZ.

 

X/ POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE A REKLAMACE

1.   Jestliže po zahájení zájezdu CK ES neposkytne zákazníkovi řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK ES bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK ES povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

2.   Smlouvou o zájezdu se CK ES zavazuje, poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou SZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK ES neodpovídá službě nabízené v katalogu a v upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci, a o bez zbytečného odkladu.

3.   CK ES odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SZ bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK ES nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.

4.   Zákazník má právo vadu služeb v průběhu zájezdu reklamovat u vedoucího zájezdu. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení. 

5.   Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, jinak právo na reklamaci zaniká.

6.   CK ES je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla na místě vyřešena.

7.   CK ES se může zprostit odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jíní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat, nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

8.   V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí, je CK ES povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.

9.   CK ES neručí:- za majetek účastníků zájezdu (včetně kol) v případě jeho poškození, ztráty či krádeže,

                        - za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady

                        - za případné zpoždění autobusové nebo trajektové dopravy z technických či dopravně provozních důvodů (např. přetížené koridory atd.) a neručí za škody, které tímto zákazníkům vzniknou.

10. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR.

 

XI/ OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ GDPR

1.   Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne       27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. CK má zákonné          oprávnění za účelem uzavření a plnění SZ nebo jiných smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje       zákazníka. CK shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, telefonní       číslo, e-mail,         kontakt na blízké osoby, evidenci plateb.

2.   Pro účely plnění SZ, případně jiné smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu, je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu (dopravci, ubytovací zařízení, zahraniční partneři, smluvní pojišťovny). Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby, či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)

 

XII/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.   Tyto VSP platí od 1. 9. 2023 pro všechny zájezdy a služby pořádané CK ES. V případě nutnosti může CK ES aktualizovat VSP zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované VSP budou platit pro SZ uzavřené po datu zveřejnění.

2.   Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných smluvních podmínek a SZ.

3.   Smluvní strany prohlašují, že jsou obeznámeny s obsahem těchto VSP, které jsou nedílnou součástí SZ, a souhlas s nimi stvrzují podpisem na SZ

4. CK je oprávněna nakupovat služby cestovního ruchu i kompletní zájezdy od spolupracujících cestovních kanceláří a prodávat je pod svým jménem jako zájezdy vlastní.

6. Případné pozdější změny právních norem budou zohledněny ve VSP v elektronické podobě na www.extrem-sport.cz

 

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.